Oblasť logopédie

- Komplexná logopedická prevencia, diagnostika a terapia, ktorú poskytujeme už od raného veku. 

- Hodnotenie pripravenosti dieťaťa do školy z pohľadu jeho jazykových schopností.

- Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina.

- Poradenstvo pre rodičov a pedagógov v MŠ a ZŠ.

- Odborné prednášky pre rodičov a pedagógov v MŠ a ZŠ. 

Oblasť psychológie 

- Komplexná psychologická diagnostika zameriavajúca sa na intelekt a kognitívne schopnosti dieťaťa.

- Overovanie školskej spôsobilosti detí.

- Stimulačné programy pre deti so zdravotným znevýhodnením, pohybová terapia.

- Poradenstvo pre rodičov a pedagógov v MŠ a ZŠ.

- Odborné prednášky pre rodičov a pedagógov v MŠ a ZŠ.

- Metodické odporúčania a kompletná dokumentácia pre vzdelávanie v špeciálnych školách a triedach alebo pre vzdelávanie formou individuálnej integrácie.


Oblasť špeciálnej pedagogiky

- Komplexná špeciálno-pedagogická diagnostika.

- Špeciálno-pedagogická intervencia - reedukácia vývinových porúch učenia.

- Tréning deficitov čiastkových funkcií podľa Dr. Sindelar.

- Stimulačné programy pre deti ohrozené rizikovým vývinom pri nadobúdaní ranej gramotnosti.

- Poradenstvo pre rodičov a pedagógov v MŠ a ZŠ.

- Odborné prednášky pre rodičov a pedagógov v MŠ a ZŠ.

- Metodické odporúčania a kompletná dokumentácia pre vzdelávanie v špeciálnych školách a triedach alebo pre vzdelávanie formou individuálnej integrácie.