PaedDr. Andrea Matejcová
špeciálna pedagogička, logopedička, riaditeľka SCŠPP
andrea.matejcova@logo-centrum.sk, +421 908 846 515

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore Učiteľstvo pre MVOS, ktoré ukončila štátnicami z logopédie, psychopédie a tyflopédie. Pracovala v ÚVLR Čakany a na ZŠ pre telesne postihnutých Mokrohájska v BA ako školský logopéd. Na ZŠ Kulíškova pracovala ako špeciálny pedagóg - logopéd v špeciálnej triede pre deti s NKS a ako školský špeciálny pedagóg. Je zriaďovateľka SCŠPP Chorvátsky Grob, kde je zároveň aj riaditeľkou. Je certifikovanou trénerkou v metóde Dr. Sindelar - Deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia a správania. Zúčastnila sa mnohých odborných kurzov a seminárov: Metodika korekcie porúch čítania, Vývin reči a špecifické poruchy učenia, KUPREV, Diagnostika ortografie, TEKOS, INPP - školský program, Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s poruchami čítania - projekt Spolučítanka, Personálny manažment, Využitie IKT v práci učiteľa, Raná intervencia, Sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Pomalé pracovní tempo a možnosť jeho rozvoje, Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy, MABEL - multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov, Fonologické terapie. V SCŠPP  sa zameriava najmä na diagnostiku a terapiu detí s vývinovou jazykovou poruchou a narušenou zvukovou rovinou reči v predškolskom veku a na diagnostiku a reedukáciu vývinových porúch učenia u detí v školskom veku. Je členkou Slovenskej asociácie logopédov a Komory školských logopédov.Mgr. et Mgr. Nikola Michaličková

logopedička, špeciálna pedagogička
nikola.michalickova@logo-centrum.sk, +421 905 938 319

Absolvovala magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore logopédia a v odbore špeciálna pedagogika. Počas štúdia sa v rámci  výskumu venovala diagnostike detí s identifikovaným rizikom vývinu reči v ranom a predškolskom veku. Zúčastnila sa viacerých kurzov a workshopov, napríklad: Raná intervencia, Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy, Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA), Učenie komunikačných zručností detí s autizmom a inými vývinovými poruchami (workshop viedol Dr. Vincent J. Carbone, BCBA-D), Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Fonologické terapie. Aktuálne sa zameriava na diagnostiku a terapiu detí s vývinovou jazykovou poruchou, ranú intervenciu a na diagnostiku a terapiu detí s narušenou zvukovou rovinou reči - poruchami výslovnosti v predškolskom veku. Je členkou Slovenskej asociácie logopédov a Komory školských logopédov.


PhDr. Monika Novotná, PhD.

špeciálna pedagogička
monika.novotna@logo-centrum.sk, +421 0907 583 468

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte v Prešove, neskôr na sa venovala rigoróznemu a doktorskému štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a Masarykovej univerzite v Brne v rovnakom odbore špeciálna pedagogika. Pracovné skúsenosti získala ako učiteľ v špeciálnej základnej škole, následne ako poradenský špeciálny pedagóg a výskumný pracovník v Čechách, neskôr na Slovensku ako špeciálny pedagóg v logopedickej ambulancii, školský špeciálny pedagóg v základnej škole a poradenský špeciálny pedagóg. Ako nadšenec špeciálnej pedagogiky sa naďalej venuje samoštúdiu a novým trendom v odbore. Vo svoje praxi sa venuje predškolskej a školskej diagnostike, poradenstvu a podpore detí, ale aj rodičov. Využíva pritom domáce aj zahraničné metodiky. Pri svojej práci kladie význam na spoluprácu s rodinou ako významného prvku pri zvyšovaní potenciálu učenia dieťaťa.


Mgr. Nadežda Lovecká

psychologička
nada.lovecka@logo-centrum.sk, +421 903 125 315